Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kaznej
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - lom

Podpora udržitelných vodních zdrojů v České republice

PROGEO je zakládajícím členem Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje, odpovědní pracovníci jsou členy České asociace hydrogeologů.

Naši zaměstnanci jsou spoluautory publikací Podzemní vody České republiky (J.Krásný a kol., Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod) a Podzemní vody České republiky (editor V. Pytl, publikace o jímacích územích a jímání podzemních vod).

O Společnosti

Společnost PROGEO, s.r.o byla založena na podzim roku 1993 a od počátku se specializuje na řešení komplexních hydrogeologických úloh a problémů s využitím matematických modelů proudění podzemních vod a transportu rozpuštěných látek. Zpracování a syntéza vstupních dat z oborů kartografie, klimatologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie a hydrogeochemie v modelovém řešení vytváří podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň poznání zájmového území, hlubší pochopení všech souvislostí a rovněž predikci chování simulovaných systémů.

Postavení největší v oboru modelování v ČR si PROGEO získalo pracemi jak na projektech pro velké vodárenské a těžební společnosti, státní správu ČR a Českou geologickou službu, tak účastí na mnoha projektech vědy a výzkumu.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - les

Významní zákazníci a spolupracující organizace

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - logo projektu
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - logo projektu
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - logo projektu

Aktuální služby společnosti

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod těžba nerostných surovin

Těžba
nerostných surovin

Výstupy matematických modelů proudění podzemní vody využíváme v souvislosti s těžbou nerostných surovin pro hodnocení a prognózu.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - transport tepla

Transport tepla a ukládání
v horninovém prostředí

Změny teplotního pole v horninovém prostředí vlivem jímacích zařízení (tepelná čerpadla), uložení odpadů vyvíjejících teplo a vlivem změn odběrů a směrů proudění podzemní vody.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - sanace a analýza

Sanace podzemních vod,
rizikové analýzy

Simulace transportu kontaminantů, stanovení množství a intenzity zdrojů, hodnocení a optimalizace sanačních prací, prognózy vývoje kontaminace, zpracování a aktualizace rizikových analýz.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - jímání a jakost podzemních vod

Jímání a jakost
podzemních vod

Hydrogeologická hodnocení jímání podzemní vody realizujeme pomocí hydraulických modelů proudění podzemní vody. Zpracování a syntéza vstupních dat z oborů kartografie, klimatologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie a hydrogeochemie v modelovém řešení vytváří podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň poznání zájmového území.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - hydrogeologie pro stavební účely

Hydrogeologie pro stavební účely
a protipovodňová ochrana

Hydrogeologická hodnocení ovlivnění proudění podzemní vody výstavbou stavebních jam, podzemních stěn, retenčních nádrží, jezových zdrží, ovlivnění stavbami zamezujícími infiltraci, nebo stavbami určenými k zasakování povrchových vod výpočty velikosti průsaků a predikce vzestupu hladiny podzemní vody pro ohrázovaná území, návrhy doplňujících ochranných prvků.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - transport radionúklidů

Transport radionuklidů
(HÚ a ÚRAO)

Modelové simulace proudění podzemní vody a transportu kontaminantů v průlinovém a puklinovém prostředí jsou základem pro hodnocení proudění v horninách s nízkou propustností, ovlivněných tektonikou, v souvislosti s ukládáním nebezpečných a radioaktivních odpadů.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - monitoring podzemních vod

Monitoring
podzemních vod

Návrhy, realizace a optimalizace režimních měření hladin podzemní vody, hydrologická měření průtoků povrchové vody a jejich hodnocení, monitoring jakosti podzemní vody.

Úřední měření průtoků

Měření průtoků vody v profilech s volnou hladinou