Modely proudění podzemní vody transportu kontaminace a tepla

Vytváříme pokročilé matematické modely proudění podzemních vod. Analyzujeme transporty kontaminace a tepla v horniovém prostředí. Provádíme hydrogeologická hodnocení pro stavební účely.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kaznej
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kasov

Kdo jsme

Čím se zabýváme a proč si nás vybrat?

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Zpracování a syntéza vstupních dat z oborů klimatologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie, hydrogeochemie a kartografie v modelovém řešení vytváří podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň poznání zájmového území. Výstupy matematických modelů využíváme pro zhodnocení a prognózu.

Aktualizovaný hydraulický a transportní model je vhodný podpůrný nástroj pro rozhodovací proces.

Antropogenního ovlivnění systému (snížení hladin, pokles průtoků, snížení teplot)

Úrovně hladin, směrů a rychlosti proudění a dob zdržení podzemní vody

Časového vývoje zásob podzemní vody

Množství tepla a teploty v horninovém masivu

Bilance a rozložení koncentrací rozpuštěných látek

KRÁTCE O NÁS

Společnost PROGEO, s.r.o.
Je s vámi od roku 1993

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod těžba nerostných surovin

Těžba
nerostných surovin

Výstupy matematických modelů proudění podzemní vody využíváme v souvislosti s těžbou nerostných surovin pro hodnocení a prognózu.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - transport tepla

Transport tepla a ukládání
v horninovém prostředí

Změny teplotního pole v horninovém prostředí vlivem jímacích zařízení (tepelná čerpadla), uložení odpadů vyvíjejících teplo a vlivem změn odběrů a směrů proudění podzemní vody.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - sanace a analýza

Sanace podzemních vod,
rizikové analýzy

Simulace transportu kontaminantů, stanovení množství a intenzity zdrojů, hodnocení a optimalizace sanačních prací, prognózy vývoje kontaminace, zpracování a aktualizace rizikových analýz.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - jímání a jakost podzemních vod

Jímání a jakost
podzemních vod

Hydrogeologická hodnocení jímání podzemní vody realizujeme pomocí hydraulických modelů proudění podzemní vody. Zpracování a syntéza vstupních dat z oborů kartografie, klimatologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie a hydrogeochemie v modelovém řešení vytváří podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň poznání zájmového území.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - hydrogeologie pro stavební účely

Hydrogeologie pro stavební účely
a protipovodňová ochrana

Hydrogeologická hodnocení ovlivnění proudění podzemní vody výstavbou stavebních jam, podzemních stěn, retenčních nádrží, jezových zdrží, ovlivnění stavbami zamezujícími infiltraci, nebo stavbami určenými k zasakování povrchových vod výpočty velikosti průsaků a predikce vzestupu hladiny podzemní vody pro ohrázovaná území, návrhy doplňujících ochranných prvků.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - transport radionúklidů

Transport radionuklidů
(HÚ a ÚRAO)

Modelové simulace proudění podzemní vody a transportu kontaminantů v průlinovém a puklinovém prostředí jsou základem pro hodnocení proudění v horninách s nízkou propustností, ovlivněných tektonikou, v souvislosti s ukládáním nebezpečných a radioaktivních odpadů.

Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - monitoring podzemních vod

Monitoring
podzemních vod

Návrhy, realizace a optimalizace režimních měření hladin podzemní vody, hydrologická měření průtoků povrchové vody a jejich hodnocení, monitoring jakosti podzemní vody.

Úřední měření průtoků

Měření průtoků vody v profilech s volnou hladinou

Naše poslední

Projekty