Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004643

Základním cílem projektu je vývoj série barevných stopovačů stejného fyzikálního chování a snadno identifikovatelných, které průchodem puklinou zůstanou fixovány do té míry, že po opakované aplikaci do puklin bude následně možné podle trasování stopovače popsat geometrii a genezi puklin. Projekt je rozdělen do čtyř etap, ve kterých bude výběr vhodných stopovačů a ověření jejich aplikace prováděn nejprve v laboratorních podmínkách. Na základě experimentů budou vybrány vhodné stopovače. Možnost jejich aplikace při stopovacích zkouškách bude ověřena na testovacích blocích s umělou puklinou. V závěrečné etapě dojde k aplikaci vybraných stopovačů v reálném horninovém prostředí. Součástí vyhodnocení experimentů bude aplikace matematického modelování.

Hlavním výsledkem projektu je funkční vzorek, který tvoří set organických barviv (stopovačů) – Fuchsin, Nilská modř a Auramin, která jsou sorbovatelná na horninové prostředí a umožňují zpětnou detekci, na jejímž základě je možné popsat puklinovou síť horninového masivu, odlišit průtočné a neprůtočné pukliny a vyhodnotit efektivitu realizovaného hydraulického štěpení v lokalitě. Předmětem předkládaného funkčního vzorku je set stopovačů a ověřený postup jejich aplikace při sledování časového vývoje hydrogeologicky vodivých puklin, vznikajících v průběhu vícegeneračních štěpicích testů. V průběhu testu se v každé generaci postupně otevírají nové části puklinového systému. Nově otevřené pukliny se barevně označí jedním ze stopovačů předkládaného setu. V každé etapě vícegeneračního štěpení se užije jiný stopovač. Po ukončení testu se oblast se zájmovým puklinovým systémem studuje průzkumnými vrty, které odkryjí barevně označené pukliny různých generací.

Podmínky použití a vlastnosti navržené sestavy barevných komponent byly zjišťovány a matematickým modelem verifikovány v laboratorních podmínkách na vzorcích přírodního materiálu, závěrečné testování proběhlo v in-situ podmínkách Podzemní laboratoře Josef, Centra experimentální geotechniky FSv ČVUT na lokalitě Mokrsko.

Dokumentace funkčního vzorku lze stáhnout zde. Vyvinutý produkt je připraven k využití pro odbornou veřejnost. V případě zájmu kontaktujte hlavní řešitele projektu PROGEO s.r.o. nebo WATRAD spol. s r.o.

Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu

     

Řešení projektu: 2016 – 2020

Řešitelé: