Vodní zdroj Třesice-Písek, hydrogeologické hodnocení proudění podzemní vody v oblasti vodního zdoje s posouzením vlivu těžby štěrkopísku na kvantitativní a kvalitativní parametry zdroje

Lokalita: Urbanická brána
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
2020

Hlavní obrázek