Hydrogeologické posouzení vlivu přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny

Lokalita: povodí Dědiny, vodní zdroj Litá
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV), a.s.
2020

Hlavní obrázek