Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kaznej
Progeo - Hydrogeologická hodnocení proudění podzemních vod - kasov

Syntéza dat a hydraulické modely pro hodnocení jímání podzemní vody

Hodnocení jímání podzemní vody realizujeme pomocí hydraulických modelů proudění podzemní vody. Zpracování a syntéza vstupních dat z oborů kartografie, klimatologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie a hydrogeochemie v modelovém řešení vytváří podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň poznání zájmového území.

Výstupy matematických modelů využíváme pro zhodnocení a prognózu

Časového vývoje bilance množství a jakosti podzemní vody

Optimalizace provozu jímacích území

Ovlivnění proudění podzemní vody jímacím územím

Návrhy ochranných pásem

Návrhy minimální hladiny, minimálních průtoků (pro vydání vodohospodářských povolení k odběru podzemní vody)

Návrhy a realizace režimních měření hladin podzemní vody a průtoků povrchové vody

Reference